Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019

Kho học liệu

Toàn văn Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (nld.com.vn)


Bài viết tuyên truyền về Biển đảo

Công ước Luật biển của Liên hợp quốc năm 1982 (Công ước) là kết quả của Hội nghị Luật biển lần thứ III của Liên hợp quốc kéo dài từ 1973 đến 1982 nhằm xây dựng một trật tự pháp lý quốc tế mới về biển và đại dương. Được coi là “Hiến pháp về biển và đại dương”, Công ước 1982 quy định một cách toàn diện các quyền và nghĩa vụ của tất cả quốc gia (có biển, không có biển, bất lợi về mặt địa lý…) trong việc sử dụng biển và đại dương. Công ước 1982 chính thức có hiệu lực từ ngày 16/11/1994 và tính đến 20/7/2009 có 159 quốc gia thành viên. Việt Nam phê chuẩn Công ước 1982 ngày 23/6/1994.


Tiếng Anh cho trẻ em: Bài hát mở đầu Hello Hello

Tiếng Anh cho trẻ em: Bài hát mở đầu Hello Hello