Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2019

Phòng GD&ĐT Tam Nông chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả tốt Cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non năm học 2017-2018"

  

Công tác chỉ đạo của Phòng GD&ĐT

- Phòng GD&ĐT Tam Nông đã xây dựng Kế hoạch số 430/KH-PGDT ngày 07/11/2017 về tổ chức Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”

- Chỉ đạo các nhà trường tham mưu, phối hợp với địa phương và cha mẹ trẻ tổ chức xây dựng và cải tạo môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm theo đúng văn bản hướng dẫn của Sở và Phòng GD&ĐT.

- Phòng GD&ĐT thành lập Tổ tư vấn, đánh giá việc xây dựng, sử dụng môi trường và tổ chức các hoạt động cho trẻ theo quan điểm “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” theo quyết định số 08/QĐ-PGD&ĐT ngày 12/01/2018.Tổ đã tiến hành tư vấn, đánh giá trực tiếp tại tất cả các cơ sở GDMN trên địa bàn, lựa chọn những đơn vị tiêu biểu để tuyên dương, chia sẻ kinh nghiệm và chọn 03 đơn vị tiêu biểu để tiến hành ghi hình tham gia cuộc thi cấp tỉnh.

Kết quả đạt được tại các trường mầm non

Công tác tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch

- 100% các trường đã bám sát văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng.

- Tham mưu và phối hợp với địa phương, cha mẹ trẻ tổ chức xây dựng và cải tạo môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

- Đã phân công công việc cụ thể cho từng CBQL, GV, nhân viên trong nhà trường.

- Nội dung tổ chức:

+ Các trường mầm non căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, căn cứ các tiêu chí về môi trường giáo dục và các tiêu chí về tổ chức các hoạt động giáo dục, tăng cường huy động sự ủng hộ của cha mẹ trẻ tổ chức xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học, tổ chức cho trẻ sử dụngmôi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương; tích cực xây dựng và tổ chức hoạt động cho trẻ học bằng chơi, bằng trải nghiệm; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

+ Tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm, hoạt động lao động, vệ sinh, văn hóa, văn nghệ...và mời cha mẹ trẻ, cộng đồng, tham gia giao lưu cùng trẻ các hoạt động trên.

Kết quả thực hiện

- Phòng GD&ĐT Tam Nông đã chỉ đạo, hướng dẫn các trường tổ chức thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT. Phòng GD&ĐT đã tiến hành tư vấn, đánh giá trực tiếp tại 20/20 trường mầm non trong toàn huyện.

- Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức và năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong việc tổ chức xây dựng và sử dụngmôi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương.

- Các nhà trường đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động cho trẻ học bằng chơi, bằng trải nghiệm; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

- Huy động sự tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường và tổ chức các hoạt động cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Tổ chức hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm và lựa chọn 3 đơn vị tiêu biểu để ghi hình vi deo dự thi cấp tỉnh

Thực hiện văn bản số 107/PGD&ĐT ngày 27/3/2018 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức Hội nghị trao đổi về công tác chuyên môn chuẩn bị tham gia giao lưu CBQL giỏi và tham gia cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” cấp tỉnh năm học 2017 – 2018, Phòng GD&ĐT đã tổ chức Hội thảo, tư vấn, đánh giá và lựa chọn 03 đơn vị tiêu biểu xây dựng kịch bản ghi hình tham gia Cuộc thi cấp tỉnh (MN Hương Nộn, Cổ Tiết, Tứ Mỹ).

             

           

          

                                                                                                                                                                T/h: Lê Ngọc Nghị

Thông tin đã đăng